Donal J Trump
Mộc trà
<p style="text-align: justify;">LVS.house nằm tr&ecirc;n mảnh đất chữ L c&oacute; tổng diện t&iacute;ch 345m2, mặt tiền hẹp 2,7m, mặt sau 7,6m v&agrave; chiều d&agrave;i l&agrave; 18m. Gia chủ mong muốn c&aacute;c kh&ocirc;ng gian sinh hoạt chung v&agrave; kh&ocirc;ng gian c&aacute; nh&acirc;n được thiết kế mở tối đa để tăng sự kết nối gia đ&igrave;nh, v&agrave; để bố mẹ c&oacute; thể quan s&aacute;t được c&aacute;c hoạt động của 2 con nhỏ.&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/477775b27f3d041393b54f4519417b45.jpg" width="628" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Vị tr&iacute; v&agrave; h&igrave;nh d&aacute;ng mảnh đất x&acirc;y dựng của LVS.house</em></p> <p style="text-align: justify;">Xem x&eacute;t những đặc điểm vị tr&iacute; của ng&ocirc;i nh&agrave; c&ugrave;ng với mong muốn của gia chủ, đội ngũ kiến tr&uacute;c sư đ&atilde; t&iacute;nh to&aacute;n c&aacute;c giải ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;t triển &yacute; tưởng thiết kế. 3 mặt của LVS.house đều s&aacute;t v&aacute;ch với c&aacute;c nh&agrave; xung quanh, n&ecirc;n để đảm bảo &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; tho&aacute;ng kh&iacute; cho kh&ocirc;ng gian b&ecirc;n trong, nh&oacute;m KTS đ&atilde; chọn giải ph&aacute;p x&acirc;y lệch tầng v&agrave; khai th&aacute;c &aacute;nh s&aacute;ng, th&ocirc;ng gi&oacute; tự nhi&ecirc;n theo phương thẳng đứng qua hệ giếng trời. Giải ph&aacute;p n&agrave;y kh&ocirc;ng những xử l&yacute; được nhược điểm của vị tr&iacute; ng&ocirc;i nh&agrave; m&agrave; c&ograve;n đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng gian kết nối mở của gia chủ.&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/d76d2f8dc4b2368f7aa6bc5435351f37.jpg" width="628" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/4c958ebbf83ee63849c90adac89012d5.jpg" width="628" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/ed20bcaafb58bba225e4172a2cbaa4f5.jpg" width="628" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/489944fc7237c1a6631b8761b3c658c2.jpg" width="628" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/2f37d15b12b452e9176b10c9d214cb68.jpg" width="628" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/9242627b78132ef8a829e492a3d3264d.jpg" width="628" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/6f86c77d951003d50b8520b1e22944e4.jpg" width="628" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Điểm kh&aacute; th&uacute; vị của ph&ograve;ng ngủ n&agrave;y l&agrave; giếng trời nhỏ đặt ở đầu giường</em></p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/bd2a7255c55a07fcfdea61703646f36c.jpg" width="628" /></p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/1b00861db5625b0fead9d220f76b1666.jpg" width="628" /></p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/12b36bc4816d1b98a82c4791c13f1d41.jpg" width="628" /></p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/33fdbc4076ef9999de7e83fc8653ec68.jpg" width="628" /></p> <p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://happynest.vn/storage/uploads/2020/12/2e0dfc6061b2b436ebbb77386a9e32ea.jpg" width="628" /></p> <p style="text-align: center;"><em>H&igrave;nh ảnh 3D LVS.house</em></p> <p style="text-align: justify;">Vừa đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu của gia chủ, vừa xử l&yacute; được những vấn đề về kh&ocirc;ng gian, đội KTS đ&atilde; tạo n&ecirc;n một LVS.house vừa hiện đại, sang trọng vừa th&acirc;n thiện, gần gũi giữa S&agrave;i th&agrave;nh n&aacute;o nhiệt.</p> <p><strong><em>Th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng tr&igrave;nh</em></strong><em>:</em></p> <p><em>T&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh: LVS.house</em></p> <p><em>Địa điểm:T&acirc;n B&igrave;nh</em><em>,&nbsp;</em><em>TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p><em>Diện t&iacute;ch: 345m2</em></p> <p><em>Thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh:/2020</em></p> <p><em>Ảnh: Quang Trần</em></p>
3 lượt thích 12/22/2020, 12:24:42 PM