Donal J Trump
Cao Tuyết Linh
<p style="text-align: justify;"><span>Gần đ&acirc;y, nội thất đơn giản, giảm bớt những thứ kh&ocirc;ng cần thiết c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt đang được ưa chuộng, nhưng bạn lại khao kh&aacute;t một cuộc sống chỉ bao quanh những thứ y&ecirc;u th&iacute;ch của m&igrave;nh. </span><span>Thật tuyệt khi sử dụng bề mặt tường m&agrave; kh&ocirc;ng đặt bất cứ thứ g&igrave; tr&ecirc;n s&agrave;n, nhưng lần n&agrave;y t&ocirc;i sẽ giới thiệu &yacute; tưởng đặt một m&oacute;n đồ trang tr&iacute; tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;.</span></p> <p><span>Rất nhiều đồ nội thất sẽ xuất hiện, v&igrave; vậy bạn h&atilde;y xem đến cuối c&ugrave;ng nh&eacute;.</span></p> <p><span><img style="float: left;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/frisze_blik_73141837_126594592111251_744208502243826974_n-600x750.jpg" alt="Bảng gỗ" width="428" /><em>Đ&acirc;y l&agrave; phong c&aacute;ch nội thất hiện đại, nhưng n&oacute; được trang tr&iacute; bằng một tấm gỗ đứng cạnh quầy bếp. </em></span><em>Những m&oacute;n đồ bằng gỗ sẽ l&agrave;m cho nội thất của bạn trở n&ecirc;n thời trang v&agrave; ấm &aacute;p hơn, v&igrave; vậy h&atilde;y nhớ kết hợp ch&uacute;ng v&agrave;o nội thất của bạn.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: left;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/frisze_blik_128730604_3641567022531276_6916161925789368976_n-600x750.jpg" alt="Nến" width="428" /></em></p> <p><em>Hai ngọn nến được b&agrave;y cạnh nhau b&ecirc;n cạnh chiếc ghế đẩu l&agrave;m bằng một gốc c&acirc;y lớn. Kh&ocirc;ng gian mộc mạc rất hợp thời trang v&agrave; v&agrave;o ban đ&ecirc;m, bạn sẽ muốn l&agrave;m tối căn ph&ograve;ng của m&igrave;nh v&agrave; chỉ sử dụng &aacute;nh nến lung linh.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: right;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/hase_home_121071818_117560970115359_3322100671334995244_n-600x750.jpg" alt="Giỏ vật liệu tự nhi&ecirc;n" width="428" /></em></p> <p><em>Kệ gỗ h&igrave;nh chữ U được sử dụng l&agrave;m kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y, nhưng một giỏ vật liệu tự nhi&ecirc;n v&agrave; một hộp đựng đồ bằng m&acirc;y được đặt ở kh&ocirc;ng gian b&ecirc;n dưới. Giỏ v&agrave; hộp kh&ocirc;ng chỉ được sử dụng l&agrave;m vật trang tr&iacute; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể đựng đồ gi&uacute;p bạn c&oacute; thể tận dụng kh&ocirc;ng gian m&agrave; kh&ocirc;ng bị l&atilde;ng ph&iacute;.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: left;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/8home.su_91470665_133954671520026_2678094489049464818_n-600x600.jpg" alt="Th&acirc;n c&acirc;y" width="428" /></em></p> <p><em>Xếp chồng hai chiếc hộp sắt m&agrave;u hồng dễ thương để tạo n&ecirc;n một căn ph&ograve;ng phong c&aacute;ch t&acirc;n cổ điển. Nội thất với c&aacute;c m&agrave;u đơn điệu, nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; trong ph&ograve;ng c&oacute; thể trở n&ecirc;n lộng lẫy bằng c&aacute;ch kết hợp c&aacute;c vật dụng c&oacute; m&agrave;u sắc tươi s&aacute;ng.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="float: left;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/p.taroo_118478577_309329136809184_8503819382760200507_n-600x600.jpg" alt="&Aacute;p ph&iacute;ch nghệ thuật" width="428" /></p> <p><em>Một tấm &aacute;p ph&iacute;ch nghệ thuật được để ở một g&oacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;ch. C&oacute; &yacute; kiến cho rằng &aacute;p ph&iacute;ch nghệ thuật n&ecirc;n treo tường, nhưng chỉ cần để n&oacute; dựa m&agrave; kh&ocirc;ng treo l&ecirc;n tường th&igrave; đ&atilde; thấy thời thượng. Bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng n&oacute; để ẩn ổ cắm ở g&oacute;c đ&oacute;.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: right;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/frisze_blik_108225424_985302585234405_8131358643784747464_n-600x750.jpg" alt="&Aacute;p ph&iacute;ch nghệ thuật 2" width="428" /></em></p> <p><em>Trong căn ph&ograve;ng n&agrave;y, rất nhiều &aacute;p ph&iacute;ch nghệ thuật được để dưới s&agrave;n. Ngay cả một mảnh cũng đủ thời trang, nhưng &yacute; tưởng trang tr&iacute; nhiều mảnh như thế n&agrave;y l&agrave; mới lạ. Đ&oacute; cũng l&agrave; một &yacute; tưởng tuyệt vời cho những ai kh&ocirc;ng muốn khoan lỗ tr&ecirc;n tường. Thực sự rất đẹp với một căn ph&ograve;ng m&agrave;u trắng.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: left;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/sacchan_house_122405307_1040183383074550_1943778946000445376_n-600x750.jpg" alt="Hoa kh&ocirc;" width="428" /></em></p> <p><em>Hoa kh&ocirc; kh&ocirc;ng tốn thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức như tưới nước l&agrave; mặt h&agrave;ng trang tr&iacute; được ưa chuộng. Nếu bạn đặt n&oacute; tr&ecirc;n s&agrave;n, bạn n&ecirc;n lấy thứ g&igrave; đ&oacute; c&oacute; khối lượng một ch&uacute;t. Một chiếc giỏ đẹp l&agrave;m ho&agrave;n hảo cho kh&ocirc;ng gian tuyệt vời n&agrave;y.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: left;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/kumagoro_ie_123996132_678374963073012_1585710479741066608_n-600x450.jpg" alt="Điều nh&aacute;nh" width="428" /></em></p> <p><em>Những nh&aacute;nh c&acirc;y m&agrave;u trắng tạo sự hiện diện mạnh mẽ kết hợp với giỏ m&acirc;y thật ho&agrave;n hảo để đặt tr&ecirc;n s&agrave;n. &Yacute; tưởng đặt c&agrave;nh c&acirc;y v&agrave;o giỏ v&agrave; trang tr&iacute; ch&uacute;ng thật tuyệt vời. N&oacute; cũng c&oacute; thể được sử dụng như một điểm nhấn trong căn ph&ograve;ng của bạn, v&igrave; vậy h&atilde;y trang tr&iacute; n&oacute; ở c&aacute;c g&oacute;c ph&ograve;ng của bạn!</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: right;" src="https://images.folk-media.com/wp-content/uploads/2020/12/jk_decor_123832365_147957387012597_4876575230860524395_n-600x750.jpg" alt="&Aacute;p ph&iacute;ch nghệ thuật &amp; hoa kh&ocirc;" width="428" /></em><em>Những b&ocirc;ng hoa kh&ocirc; được đặt trong chiếc giỏ cao l&agrave; điểm nhấn phong c&aacute;ch trong căn ph&ograve;ng. Thảm v&agrave; b&agrave;n gỗ cho ch&uacute;ng ta cảm gi&aacute;c phong c&aacute;ch Boho trong căn ph&ograve;ng n&agrave;y.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Lần n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; giới thiệu những m&oacute;n đồ thời trang ho&agrave;n hảo để đặt tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;.</span></p> <p><span>Ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều người kh&ocirc;ng đặt đồ đạc tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave; v&igrave; rất kh&oacute; để l&agrave;m sạch ch&uacute;ng, nhưng một số người lại đặt ch&uacute;ng tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave; để che giấu hệ thống d&acirc;y điện v&agrave; ổ cắm.&nbsp;H&atilde;y tham khảo những &yacute; tưởng tuyệt vời tr&ecirc;n v&agrave; chia sẻ c&aacute;ch l&agrave;m của bạn với người d&ugrave;ng kh&aacute;c nh&eacute;.</span></p> <div class="cf floatnone"><hr /> <p>BtBrother c&oacute; rất nhiều h&igrave;nh ảnh nội thất phong c&aacute;ch v&agrave; thực tế người d&ugrave;ng chia sẻ. Vui l&ograve;ng tham khảo th&ocirc;ng tin đ&oacute; qua c&aacute;c ibt, hastag v&agrave; mục t&igrave;m kiếm!</p> <p>&nbsp;</p> </div>
2 lượt thích 12/31/2020, 11:28:02 AM