Donal J Trump
Cao Tuyết Linh
<p style="text-align: justify;"><span>Những m&oacute;n đồ được l&agrave;m từ chất liệu tự nhi&ecirc;n khiến bạn kh&ocirc;ng chỉ cảm thấy thoải m&aacute;i trong căn ph&ograve;ng m&agrave; c&ograve;n cả trong l&ograve;ng. </span><span>Sự ấm &aacute;p của gỗ nhẹ nh&agrave;ng, kết cấu của sợi gai dầu v&agrave; h&igrave;nh thức mềm mại do m&acirc;y tạo ra.&nbsp;</span><span>Ở đ&acirc;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn giới thiệu những người d&ugrave;ng đ&atilde; kết hợp c&aacute;c vật liệu tự nhi&ecirc;n như vậy v&agrave;o nội thất của họ.&nbsp;</span><span>Tất cả đều mang lại cho bạn cảm gi&aacute;c tự do ♪</span></p> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/d183ac1eade6c90470bb9c42aeca795b066e9972.jpg" alt="B&agrave;n l&agrave;m việc của t&ocirc;i, Atrium Living, Pamouna, Khay phụ kiện, Bella Conte, T&ocirc;i th&iacute;ch Đơn giản, L&acirc;m nghiệp Sumitomo, Sofa unico, Umberata, M&agrave;nh dọc, Mở lớn, Sống chung với trẻ em. , Ghế Hida Sangyo, B&agrave;n gỗ rắn, Gỗ rắn, Ph&ograve;ng aya.o tự nhi&ecirc;n đơn giản" width="428" /><em>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch của A.... l&agrave; một kh&ocirc;ng gian mơ ước, với trần cao tho&aacute;ng đ&atilde;ng v&agrave; cửa sổ rộng lớn đ&oacute;n nhiều &aacute;nh s&aacute;ng. Tại ph&ograve;ng kh&aacute;ch nơi bạn c&oacute; thể tận hưởng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n mọi l&uacute;c mọi nơi trong ph&ograve;ng kết hợp bộ b&agrave;n ăn với h&igrave;nh thức đẹp mềm mại. Gỗ cao cấp v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n tạo n&ecirc;n một khung cảnh ấn tượng.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/dfad6ebb87f3c0b4ee7f0897ad077e1f33f23a23.jpg" alt="Tổng quan, Nội thất Scandinavian, Một tầng, Quầy bếp, Nội thất đơn giản, B&agrave;n ăn, Sống lịch sự, Hiện đại kiểu Nhật, Nh&agrave; của t&ocirc;i, Sống sạch, Sống th&ocirc;n qu&ecirc;, Sống sạch, Luis Paulsen, Sống giản dị, C&oacute; tổ chức, N&ocirc;ng th&ocirc;n, L&agrave;m vườn , H&agrave;ng kh&aacute;c, sinh hoạt, nội thất, ăn uống sinh hoạt, ăn uống, Scandinavian, x&acirc;y mới, xem trước, ph&ograve;ng hiraya 2015 đơn giản" width="428" />H.... c&oacute; một kh&ocirc;ng gian mang hương thơm tự nhi&ecirc;n của Nhật Bản. B&agrave;n ăn nơi bạn c&oacute; thể cảm nhận được chất liệu tốt, ph&ugrave; hợp với chiếc ghế cong thanh lịch, khiến n&oacute; trở th&agrave;nh một nơi thư gi&atilde;n tuyệt vời. Một h&igrave;nh ảnh ho&agrave;i cổ được th&ecirc;m v&agrave;o c&aacute;c đường n&eacute;t đơn giản v&agrave; thanh lịch, l&agrave;m cho căn ph&ograve;ng đầy sự tinh tế.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/59adbb65b7a364fba84aeb742146e7f40b717e61.jpg" alt="Tổng quan, thắp s&aacute;ng, giếng trời, tường sơn, kệ t&iacute;ch hợp, gỗ đặc, nh&agrave; x&acirc;y ri&ecirc;ng, v&aacute;n &eacute;p c&acirc;y th&ocirc;ng, s&agrave;n nara đặc, b&agrave;n ăn, s&agrave;n gỗ, cửa sổ FIX, ph&ograve;ng ứng dụng gi&aacute;m s&aacute;t đứng Yamazen ph&ograve;ng 335 ph&ograve;ng" width="428" /></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em>R... sử dụng nhiều gỗ trong khu vực tiếp kh&aacute;ch v&agrave; ăn uống, nơi c&oacute; kh&ocirc;ng gian rộng lớn. Bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tận hưởng sự ấm &aacute;p của s&agrave;n gỗ ở nhiều nơi trong căn ph&ograve;ng, chẳng hạn như ph&ograve;ng kh&aacute;ch hơi nh&ocirc; cao v&agrave; cầu thang nơi bạn c&oacute; thể tận hưởng &aacute;nh s&aacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; kh&ocirc;ng gian sang trọng khiến bạn bị m&ecirc; hoặc d&ugrave; nh&igrave;n ở đ&acirc;u.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Vải lanh tạo ấn tượng nhẹ nh&agrave;ng cho kh&ocirc;ng gian qua &aacute;nh s&aacute;ng. </span><span>Nếu bạn kết hợp n&oacute; v&agrave;o nội thất, bạn sẽ cảm thấy thoải m&aacute;i với độ trong suốt do vật liệu tạo ra.&nbsp;</span><span>Nếu bạn đang t&igrave;m kiếm c&aacute;c mặt h&agrave;ng l&agrave;m từ vải lanh, bạn chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng bỏ qua những gợi &yacute; từ nội thất tận dụng vải lanh của người d&ugrave;ng được giới thiệu ở đ&acirc;y.</span></p> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/35b0ba971ac411ffc80025242b6aaccce1fd4dc1.jpg" alt="Ph&ograve;ng chờ, nội thất m&agrave;u trắng, xung quanh ghế sofa, tấm phủ, r&egrave;m vải lanh, YPPERLIG, Sodelhamn, Sostraine Greine, H &amp; M HOME, IKEA, khao kh&aacute;t c&oacute; nội thất ở nước ngo&agrave;i, ph&ograve;ng saooo39 tự đổi mới" width="428" /><em>Xung quanh ghế sofa của S...., ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bị ch&uacute; &yacute; bởi c&aacute;ch sử dụng m&agrave;u sắc v&agrave; chất liệu vải. Dựa tr&ecirc;n gam m&agrave;u trắng nhẹ nh&agrave;ng, th&ecirc;m m&agrave;u x&aacute;m hoặc hồng nhạt căn ph&ograve;ng tr&ocirc;ng thật nữ t&iacute;nh. R&egrave;m vải lanh tạo ấn tượng nhẹ nh&agrave;ng cho căn ph&ograve;ng trong khi bạn d&agrave;nh thời gian thư gi&atilde;n ở sofa ♡</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/b1d151d609d2ee82c12cd94d538ad4a7b01f38ba.jpg" alt="Ph&ograve;ng chờ, IKEA, tấm r&egrave;m, vải lanh, Thảm cổ điển, Nội thất kh&ocirc;, Phong c&aacute;ch Boho, Đồ cổ điển Scandinavia, Tủ lạnh, Beniwaren, Thảm Ma-rốc, Aziral, sống ở nước ngo&agrave;i, C&aacute;c nếp nhăn cảm thấy dễ chịu khi giặt ♪ ph&ograve;ng freakycat" width="428" />Ph&ograve;ng kh&aacute;ch của người d&ugrave;ng F... giống như bước ra từ một tạp ch&iacute; nội thất. Đồ nội thất cổ điển v&agrave; những tấm thảm nổi bật được đặt trong một kh&ocirc;ng gian rộng r&atilde;i, tạo cảm gi&aacute;c thống nhất đẹp mắt.&nbsp;R&egrave;m vải lanh, rất th&iacute;ch hợp cho những &ocirc; cửa sổ lớn, h&ograve;a hợp với &aacute;nh nắng v&agrave; m&agrave;u trắng, tạo th&ecirc;m sự y&ecirc;n tĩnh cho căn ph&ograve;ng của bạn.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/20816be16ebbf14c5f6ce14f08946fc4cff71c99.jpg" alt="Vải lanh, &aacute;nh s&aacute;ng gi&aacute;n tiếp, đ&egrave;n s&acirc;n khấu, đường ray chiếu s&aacute;ng, đường ray ống dẫn, dầm giả, gi&aacute; s&aacute;ch Tự l&agrave;m, băng ghế, b&agrave;n tự l&agrave;m, Ph&ograve;ng m-choco tổng quan" width="428" /></em></span></p> <p><span><em>Trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch của M....., bạn sẽ bị cuốn h&uacute;t bởi c&aacute;ch sử dụng vải lanh m&agrave;u trắng nguy&ecirc;n bản. Vải lanh được gắn v&agrave;o c&aacute;c ch&ugrave;m đ&egrave;n tạo ra một cảnh quan&nbsp;</em></span><em>nội thất độc đ&aacute;o, </em><em>ấn tượng. Bạn c&oacute; thể cảm nhận được kết cấu mềm mại của vải lanh v&agrave; l&agrave;n gi&oacute; sảng kho&aacute;i khi ở trong ph&ograve;ng.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/9b97575b69ac603503b9e2146d2bb2acf68d935c.jpg" alt="Kệ của t&ocirc;i, Birbira, &Aacute;o cho&agrave;ng b&igrave;nh y&ecirc;n, Gương, m&agrave;n, Vải lanh, Ph&ograve;ng của Taketo Ichikawa aani" width="428" /><span>Kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y của A...., nổi bật với gu thẩm mỹ tinh tế, giống như một ph&ograve;ng trưng b&agrave;y nghệ thuật. </span><span>Những tấm r&egrave;m vải lanh tạo &aacute;nh s&aacute;ng mỏng manh khiến khung cảnh cổ điển c&agrave;ng th&ecirc;m x&uacute;c động.&nbsp;</span><span>M&agrave;u nhạt sang trọng rất đẹp, v&agrave; dường như bạn c&oacute; thể tận hưởng c&aacute;c biểu cảm kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời theo c&aacute;c khoảng thời gian trong ng&agrave;y.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Giỏ v&agrave; hộp rất hữu &iacute;ch để trưng b&agrave;y v&agrave; cất giữ. Giỏ được đan từ vật liệu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n mang đến bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; tự nhi&ecirc;n cho m&ocirc;i trường xung quanh. N&oacute; cũng c&oacute; điểm hay l&agrave; c&oacute; thể lựa chọn nhiều k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau. H&atilde;y hỏi những người d&ugrave;ng được giới thiệu ở đ&acirc;y để biết mẹo về c&aacute;ch sử dụng giỏ c&oacute; cảm gi&aacute;c tự nhi&ecirc;n ♪</p> <p><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/1768b65cac18de14e5cebb84eeed19f4ffd1f102.jpg" alt="Ph&ograve;ng chờ, thắp s&aacute;ng, c&aacute;i rổ, Kệ, lưu trữ, Arneya Kobusen, 1LDK, Người Scandinavia, s&agrave;n đặc, Sống với hai người, MUJI, gỗ rắn, IKEA, Cổng nghiền, C&acirc;y l&aacute;, Nội thất tự nhi&ecirc;n, Sống với m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y, Nội thất Scandinavian entaromaru Ph&ograve;ng" width="428" /><em>Rất nhiều chất liệu gỗ được sử dụng trong căn ph&ograve;ng của Người d&ugrave;ng E...., nơi bạn c&oacute; thể cảm nhận được sự ấm &aacute;p của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n. Đặc trưng l&agrave; c&aacute;c đường n&eacute;t uốn cong nhẹ nh&agrave;ng, kệ trưng b&agrave;y c&aacute;c giỏ c&oacute; k&iacute;ch thước c&acirc;n đối. N&oacute; ph&ugrave; hợp với m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y với &aacute;nh nắng ch&oacute;i chang v&agrave; tạo ra một sự tương phản hấp dẫn.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/8dd8bf868e301d0785fa7e75846134db84f587ad.jpg" alt="Lối v&agrave;o, Bản địa, Xương c&aacute;, Rau đay, Ortega, H&igrave;nh chimayo, Giỏ, Gương đứng l&agrave;m lại, Asian Tam, Gaku Hydrangea, Bench DIY lady bug." width="428" /><em>B.... sử dụng một c&aacute;i giỏ ở khu vực lối v&agrave;o để ho&agrave;n th&agrave;nh một khung cảnh trang nh&atilde;, nơi bạn c&oacute; thể cảm thấy gần gũi với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n. Chiếc ghế d&agrave;i bằng gỗ ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian, tấm thảm c&oacute; họa tiết trang nh&atilde;, ... tất cả đều quen thuộc.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; một kh&ocirc;ng gian m&agrave; bạn c&oacute; thể cảm thấy thoải m&aacute;i ngay cả trước khi bạn đi ra ngo&agrave;i vội v&agrave;ng hoặc khi bạn</em><em> mệt mỏi</em><em> trở về nh&agrave;.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/ef55c3e80fd006939ff27c1d62bb850f8c88bff8.jpg" alt="Nh&agrave; bếp, Matsunoya, Kagoamidori, Ichikawa Shoten, Kho lưu trữ, Kho trưng b&agrave;y, Nh&agrave; bếp, Lưu trữ giỏ, Giỏ, Nội thất đơn giản, Cuộc sống đơn giản, Cuộc sống đơn giản, Hiệp hội nội thất muối, Nội thất muối, Hoa kh&ocirc;, Sống với hoa, Thậm ch&iacute; cho thu&ecirc; Vui vẻ ♪, cho thu&ecirc;, Tự l&agrave;m, dụng cụ cũ, đồ cổ, giỏ đi chợ, Sori Yanagi, ph&ograve;ng của MUJI yun" width="428" /><span>Y... sử dụng những chiếc giỏ đựng đồ trong nh&agrave; bếp, nơi mọi đồ gia dụng c&oacute; xu hướng tăng l&ecirc;n theo thời gian. </span><span>Chiếc giỏ l&agrave;m bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n v&agrave; m&agrave;u sắc của căn bếp dường như tạo cho kh&ocirc;ng gian xung quanh một bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; tự nhi&ecirc;n. </span><span>Mỗi vật dụng trong bếp đều tr&ocirc;ng đ&ocirc;ng nhất m&agrave;u sắc. </span><span>Đ&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng gian m&agrave; bạn c&oacute; thể cảm thấy hạnh ph&uacute;c mỗi khi nấu nướng.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n c&oacute; khả năng l&agrave;m cho con người cảm thấy nhẹ nh&agrave;ng, giống như n&oacute; xoa dịu t&acirc;m tr&iacute; khi bạn ở trong rừng hoặc gần biển. Ngay cả khi kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, tại sao bạn kh&ocirc;ng mang đến sự thoải m&aacute;i cho căn ph&ograve;ng của m&igrave;nh bằng những vật dụng l&agrave;m từ chất liệu tự nhi&ecirc;n?</span></p> <hr /> <p style="text-align: justify;"><span>BtBrother c&oacute; rất nhiều h&igrave;nh ảnh nội thất phong c&aacute;ch v&agrave; thực tế về "vật liệu tự nhi&ecirc;n" do người d&ugrave;ng chia sẻ. Vui l&ograve;ng tham khảo th&ocirc;ng tin đ&oacute; tại c&aacute;c ibt, hastag v&agrave; mục t&igrave;m kiếm!</span></p>
1 lượt thích 1/6/2021, 12:20:29 PM