Donal J Trump
Cao Tuyết Linh
<p style="text-align: justify;"><span>Lần n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giới thiệu c&aacute;c v&iacute; dụ về nội thất với kh&ocirc;ng gian giống như kh&aacute;ch sạn hoặc homestay, được chia th&agrave;nh ba phần: ph&ograve;ng kh&aacute;ch, hi&ecirc;n v&agrave; những nơi kh&aacute;c. </span><span>Hơn hết, nội thất l&agrave;m bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n tho&aacute;ng kh&iacute;, tho&aacute;t ẩm tốt cho cơ thể, tho&aacute;ng m&aacute;t, dễ chịu.&nbsp;</span><span>Nếu bạn muốn c&oacute; cảm gi&aacute;c nghỉ dưỡng như ở nh&agrave;, h&atilde;y tham khảo n&oacute;.</span></p> <h3><span>Biến ph&ograve;ng kh&aacute;ch của bạn như một khu nghỉ dưỡng&nbsp;</span></h3> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/8b876cf3167924055a8e7483fe67c6529aa14f9e.jpg" alt="Ph&ograve;ng chờ, thực vật c&oacute; t&aacute;n l&aacute;, sống với m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y, &aacute;nh s&aacute;ng, m&agrave;u n&acirc;u, phong c&aacute;ch nghỉ dưỡng Ch&acirc;u &Aacute;, H&agrave;ng h&oacute;a kh&aacute;c ở Bali, Khu nghỉ dưỡng Ch&acirc;u &Aacute;, Ph&ograve;ng NEED'K gi&aacute;p 0208" width="428" /><em>Ghế sofa lớn m&agrave;u n&acirc;u sẫm với đệm m&agrave;u ghi đậm chất &Aacute; Đ&ocirc;ng thật bắt mắt. Đ&oacute; l&agrave; một ph&ograve;ng kh&aacute;ch, nơi c&aacute;c c&acirc;y cảnh lớn nhỏ khuấy động h&igrave;nh ảnh của một đất nước nhiệt đới.&nbsp;Họa tiết của r&egrave;m ren l&agrave; họa tiết c&acirc;y cỏ, tạo cảm gi&aacute;c như những d&acirc;y leo đang rủ xuống.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/33b05b25eb819ff73c0ff311e39d8afdec666858.jpg" alt="Ph&ograve;ng chờ, Umberata, R&egrave;m che nắng, Bali, M&ugrave;a h&egrave;, Xanh lam, Khu nghỉ dưỡng Bali, TV treo tường, Khu nghỉ dưỡng Ch&acirc;u &Aacute; hiện đại, C&acirc;y cảnh, Studio Ch&acirc;u &Aacute;, Cuối c&ugrave;ng được đổi th&agrave;nh Sofa, Ch&acirc;u &Aacute;, Sofa lục b&igrave;nh, Ph&ograve;ng lưu trữ đồ chơi Achu's" width="428" /><em>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch c&oacute; một chiếc sofa lớn đan bằng chất liệu tự nhi&ecirc;n tr&ocirc;ng m&aacute;t mẻ tr&ecirc;n nền v&agrave; tường trắng. Tấm đệm ghế m&agrave;u trắng nhưng được tạo điểm nhấn bằng những chiếc gối vu&ocirc;ng nhiều m&agrave;u sắc. Bức ph&ugrave; đi&ecirc;u bằng đ&aacute; tr&ecirc;n tường gợi nhớ đến một khu nghỉ dưỡng ch&acirc;u &Aacute;.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; một chiếc ghế sofa khiến bạn muốn chợp mắt nếu đặt lưng xuống.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/63228eac6a55923b4d6a128e035cb2e68f2e4d66.jpg" alt="Ph&ograve;ng chờ, tấm thảm Nitori, r&egrave;m m&agrave;n Nitori, khao kh&aacute;t nội thất trong phim, phong c&aacute;ch Bali, h&agrave;ng linh tinh Bali, Ikat, c&acirc;y l&aacute;, &aacute;nh s&aacute;ng Bali, khu nghỉ dưỡng, lục b&igrave;nh, ph&ograve;ng plumeria ai.xoxo-j2 AKI" width="428" /><em>Đ&oacute; l&agrave; một ph&ograve;ng kh&aacute;ch theo phong c&aacute;ch nghỉ dưỡng resort với bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; y&ecirc;n tĩnh. Ghế sofa, lục b&igrave;nh v&agrave; chiếc mũ dệt c&oacute;i ở ph&iacute;a trước l&agrave;m tăng th&ecirc;m bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; nhiệt đới. M&agrave;u xanh tươi m&aacute;t m&aacute;t trong căn ph&ograve;ng l&agrave;m t&ocirc;i thấy sảng kho&aacute;i.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<span>Hi&ecirc;n nh&agrave; đ&oacute;ng vai tr&ograve; như một ph&ograve;ng kh&aacute;ch thứ hai. Tiếp theo, t&ocirc;i xin giới thiệu đến bạn một v&agrave;i mẫu hi&ecirc;n kiểu resort Ch&acirc;u &Aacute; tuyệt vời. Với hi&ecirc;n nh&agrave; như vậy, bạn c&oacute; thể d&agrave;nh nhiều thời gian ở đ&acirc;y hơn, chẳng hạn như thư gi&atilde;n khi đọc s&aacute;ch v&agrave;o một ng&agrave;y nắng đẹp, hoặc tổ chức tiệc nướng c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh.</span></p> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/6cf893ee4c058d0e90f2759ab509209e9a8e9046.jpg" alt="Tổng quan, S&acirc;n khấu nh&igrave;n ra lixil, Thực vật, S&acirc;n thượng, Ban c&ocirc;ng, Phong c&aacute;ch nghỉ dưỡng, Ch&acirc;u &Aacute;, Kh&aacute;ch sạn nghỉ dưỡng, Khu nghỉ dưỡng Bali, Cải tạo, Bali, C&acirc;y cảnh, Giống kh&aacute;ch sạn, H&agrave;ng h&oacute;a Ch&acirc;u &Aacute;, Thời gian chữa bệnh, Sống ngo&agrave;i trời, Đệm, Khu nghỉ dưỡng Ch&acirc;u &Aacute;, Khu nghỉ dưỡng nhiệt đới , Vỏ đệm, Sống chung với m&agrave;u xanh, Veranda, Ghế s&acirc;n vườn, Ph&ograve;ng yukiko hương vị Ch&acirc;u &Aacute;" width="428" /><em>Đ&oacute; l&agrave; một hi&ecirc;n hợp nhất với đồ nội thất m&agrave;u n&acirc;u sẫm theo phong c&aacute;ch Bali. C&oacute; vẻ như chiếc ghế tr&ograve;n tựa l&agrave;m bằng m&acirc;y, vừa m&aacute;t vừa dễ ngồi. L&aacute; cọ được vẽ tr&ecirc;n nền đệm m&agrave;u trắng, v&agrave; n&oacute; mang phong c&aacute;ch nhiệt đới nổi bật. Khay gỗ tr&ecirc;n b&agrave;n cũng tạo cảm gi&aacute;c nghỉ dưỡng.&nbsp;Với khoảng hi&ecirc;n như vậy, t&ocirc;i sẽ muốn uống một cốc bia sau khi tắm xong.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/0b70fd74414d350ca17e48200483338c60925463.jpg" alt="Overview, RoomClip Drama, Living Alone, Bali Resort, Tropical Resort Style, Asian, Don&rsquo;t Give Ngay cả khi cho thu&ecirc;! , Phong c&aacute;ch Bali, Bảng điều khiển bằng gỗ, Thảm gh&eacute;p gỗ, Thảm cỏ nh&acirc;n tạo, Drasena, Nitori, M&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y giả nitori, C&acirc;y l&aacute; giả hoa, M&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y giả, Belamping, M&aacute;i hi&ecirc;n, Nh&igrave;n từ ph&ograve;ng, Xa lộ, dọc theo quốc lộ, Lưới che nắng, M&acirc;y Bộ b&agrave;n, ghế m&acirc;y, thảm ăn trưa, gi&aacute; đỡ nến, Đ&aacute; cung điện, tượng đ&aacute; Ganesha, vỏ d&agrave;n n&oacute;ng, đ&egrave;n LED năng lượng mặt trời, đ&egrave;n lồng nến, d&eacute;p hi&ecirc;n, bảng điều khiển chung, gi&aacute; đỡ m&aacute;y t&iacute;nh bảng, sỏi b&oacute;ng, ph&ograve;ng kzt hi&ecirc;n cho thu&ecirc;" width="428" /><em>Đ&acirc;y l&agrave; một v&iacute; dụ về việc biến một m&aacute;i hi&ecirc;n th&agrave;nh phong c&aacute;ch nghỉ dưỡng ch&acirc;u &Aacute; bằng &yacute; tưởng v&agrave; sự kh&eacute;o l&eacute;o. N&oacute; c&oacute; sỏi, gạch gỗ v&agrave; gạch sứ tr&ecirc;n s&agrave;n, một bộ b&agrave;n nhỏ kiểu m&acirc;y đặt vừa trong k&iacute;ch thước kh&ocirc;ng gian. Gi&agrave;n n&oacute;ng được che lại bằng những thanh gỗ đan. Bạn sẽ muốn c&oacute; một m&aacute;i hi&ecirc;n phong c&aacute;ch nhiệt đới v&agrave; thưởng thức bữa s&aacute;ng tại đ&acirc;y.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/7da05a196e29b6e10207e234fadf27b342715259.jpg" alt="Tổng quan, S&agrave;n gỗ, Gi&aacute; đỡ nến, Qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, Vườn Veranda, RC Nagoya, RC Aichi, Đồ cổ, Tự l&agrave;m, Sống với m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y, Cổ điển, KH&Ocirc;NG XANH KH&Ocirc;NG C&Oacute; CUỘC SỐNG, Tận hưởng ng&agrave;y mưa, Nghỉ dưỡng, Ch&acirc;u &Aacute;, Lu&ocirc;n trong l&agrave;nh, C&acirc;y c&agrave; ph&ecirc;, Xương rồng &amp; Ph&ograve;ng của Ogawa mọng nước" width="428" /></span></p> <p><em>Đ&oacute; l&agrave; một hi&ecirc;n nh&agrave; tự nhi&ecirc;n với s&agrave;n v&agrave; đồ nội thất bằng gỗ m&agrave;u n&acirc;u, t&ocirc; điểm th&ecirc;m m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y. Một hi&ecirc;n nh&agrave; rộng c&oacute; thể được sử dụng như một phần mở rộng của ph&ograve;ng kh&aacute;ch.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Cho đến nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; giới thiệu ph&ograve;ng kh&aacute;ch v&agrave; hi&ecirc;n nh&agrave; với nội thất theo phong c&aacute;ch homestay v&agrave; resort , nhưng cuối c&ugrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giới thiệu một v&iacute; dụ về người d&ugrave;ng l&agrave;m cho những nơi kh&aacute;c trong nh&agrave; biến đổi theo phong c&aacute;ch homestay.</span></p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/c2e23395af8c04a4edf2d0ea0d7bd1c5fb4982b4.jpg" alt="Ph&ograve;ng tắm, h&igrave;nh tương tự, nh&agrave; vệ sinh, khu nghỉ dưỡng Ch&acirc;u &Aacute; hiện đại, khu nghỉ dưỡng Bali, phong c&aacute;ch Bali, Ch&acirc;u &Aacute;, H&agrave;ng h&oacute;a đa dạng Bali, plumeria, n&acirc;u sẫm, hoa giả Ph&ograve;ng Achu" width="428" /><em>Bạn c&oacute; thể thử nội thất theo phong c&aacute;ch homestay tại nh&agrave; vệ sinh của m&igrave;nh. Người d&ugrave;ng n&agrave;y c&oacute; nh&agrave; vệ sinh mang phong c&aacute;ch bali tại nh&agrave;. Một vi&ecirc;n đ&aacute; trắng được đặt trong bồn rửa tay, cũng c&oacute; ưu điểm l&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m bắn nước.&nbsp;H&igrave;nh ảnh c&aacute;i b&agrave;n đặt giấy vệ sinh cũng rất đẹp v&agrave; phong c&aacute;ch.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/edd6019dd46b2645b0cd5876d132c76f77093293.jpg" alt="Seeser, Nội thất Okinawa, Y&ecirc;u th&iacute;ch, Nội thất resort, C&acirc;y cảnh, H&agrave;ng h&oacute;a kh&aacute;c của Ch&acirc;u &Aacute;, B&agrave;i đầu ti&ecirc;n, Bali Hiện đại, Hiện đại Ch&acirc;u &Aacute;, Giống kh&aacute;ch sạn, Resort Ch&acirc;u &Aacute;, Nội thất Ch&acirc;u &Aacute;, Resort Bali, Nội thất Bali, Lối v&agrave;o, Gừng, Ph&ugrave; đi&ecirc;u, M&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y, C&acirc;y cọ, Palm, Bali h&agrave;ng linh tinh Ph&ograve;ng tro" width="428" /><em>Lối v&agrave;o của ng&ocirc;i nh&agrave; n&agrave;y&nbsp;</em></span><em>với nội thất được sắp xếp&nbsp; khiến bạn cảm thấy giống như một khu nghỉ dưỡng ở Bali ngay khi bạn mở cửa. Bức tượng Shisar&nbsp;to lớn v&agrave; lộng lẫy thật bắt mắt.&nbsp;Điểm độc đ&aacute;o l&agrave; khung tranh khắc gỗ kiểu Bali được trang tr&iacute; theo đường ch&eacute;o kết hợp c&ugrave;ng với ph&ugrave; đi&ecirc;u bằng đ&aacute;. M&agrave;u đỏ l&agrave; m&agrave;u của kh&ocirc;ng gian trắng v&agrave; n&acirc;u.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/a4f118f3605d931c169fa04b663692dc706421a5.jpg" alt="Ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng ngủ, &aacute;nh s&aacute;ng gi&aacute;n tiếp, ghế s&ocirc; pha, ghế m&acirc;y, kh&ocirc;ng gian thư gi&atilde;n, phong c&aacute;ch nghỉ dưỡng Ch&acirc;u &Aacute;, Ch&acirc;u &Aacute;, m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y giả, gi&aacute; đỡ s&agrave;n, H&agrave;ng h&oacute;a linh tinh Ch&acirc;u &Aacute;, to&agrave;n bộ ph&ograve;ng" width="428" /><em>Đ&egrave;n ngủ độc đ&aacute;o v&agrave; ghế m&acirc;y tr&ograve;n khiến n&oacute; trở th&agrave;nh một ph&ograve;ng ngủ theo phong c&aacute;ch homestay. Về phần &aacute;nh s&aacute;ng, b&oacute;ng của đ&egrave;n được phản chiếu tr&ecirc;n tường thật thư gi&atilde;n. Tấm thảm m&aacute;t mẻ v&agrave; gi&aacute; s&aacute;ch độc đ&aacute;o tr&ocirc;ng cũng thật tuyệt vời.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Lần n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i giới thiệu nội thất theo phong c&aacute;ch homestay, resort sử dụng vật liệu tự nhi&ecirc;n. Nếu bạn sử dụng nội thất phong c&aacute;ch n&agrave;y v&agrave; đặc biệt l&agrave; với vật liệu tự nhi&ecirc;n cho ph&ograve;ng kh&aacute;ch hoặc hi&ecirc;n của m&igrave;nh, bạn c&oacute; thể thư gi&atilde;n mỗi ng&agrave;y.&nbsp;</span></p> <hr /> <p><span>BtBrother c&oacute; rất nhiều h&igrave;nh ảnh nội thất phong c&aacute;ch v&agrave; thực tế do người d&ugrave;ng chia sẻ. Vui l&ograve;ng tham khảo th&ocirc;ng tin đ&oacute; tại ibt, hastag v&agrave; mục t&igrave;m kiếm!</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
2 lượt thích 1/7/2021, 10:26:55 AM