Donal J Trump
Cao Tuyết Linh
<p style="text-align: justify;"><span>Nếu bạn c&oacute; thể cảm nhận được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n trong ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh, cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y của bạn sẽ trở n&ecirc;n phong ph&uacute; hơn.&nbsp;V&igrave; vậy, t&ocirc;i muốn đề xuất việc tạo ra một căn ph&ograve;ng sử dụng vật liệu tự nhi&ecirc;n.&nbsp;H&atilde;y xem những &yacute; tưởng được chia sẻ từ người d&ugrave;ng nh&eacute;</span></p> <h3><span>Tự nhi&ecirc;n với một c&aacute;i giỏ</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>&Yacute; tưởng kết hợp giỏ được khuyến kh&iacute;ch để tạo ra một căn ph&ograve;ng sử dụng vật liệu tự nhi&ecirc;n. C&oacute; thể đặt n&oacute; dễ d&agrave;ng ở bất kỳ vị tr&iacute; n&agrave;o, v&igrave; vậy bạn c&oacute; thể thoải m&aacute;i để thử n&oacute;. N&oacute; sẽ l&agrave; một kh&ocirc;ng gian tự nhi&ecirc;n mang lại cho bạn cảm gi&aacute;c thư th&aacute;i ♪</span></p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/9f779a43e399f0946f4319b454288b7ec91fa0d2.jpg" alt="Lối v&agrave;o, lu&ocirc;n lu&ocirc;n th&iacute;ch! Cảm ơn bạn ♪, t&ocirc;i được mọi người động vi&ecirc;n ♡, c&acirc;u lạc bộ Hey Hey Ho, t&ocirc;i th&iacute;ch c&acirc;y cối, Nitori, M&agrave;n h&igrave;nh vật liệu tự nhi&ecirc;n Nitori, Nội thất m&ugrave;a h&egrave;, T&ocirc;i th&iacute;ch hoa v&agrave; c&acirc;y xanh ♡ ph&ograve;ng của yokochin" width="428" /><em>Người d&ugrave;ng n&agrave;y đặt rổ c&oacute;i tr&ecirc;n băng ghế trước nh&agrave;. Giỏ đựng những m&oacute;n đồ khiến bạn cảm thấy tự nhi&ecirc;n, chẳng hạn như những chậu c&acirc;y nhỏ hoặc c&acirc;y d&acirc;y l&egrave;o d&agrave;i, gi&uacute;p bạn cảm thấy thư gi&atilde;n. Ho&agrave;n hảo cho kh&ocirc;ng gian trước hi&ecirc;n nh&agrave;.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/25a11ceb3b3a0eb5f7069317c7353aefbd085eef.jpg" alt="B&agrave;n của t&ocirc;i, H&igrave;nh nền, Umberata, C&acirc;y, Sống với XANH, Phong c&aacute;ch qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, Nitori, Nội thất m&ugrave;a h&egrave;, M&agrave;n h&igrave;nh vật liệu tự nhi&ecirc;n Nitori, Ghế sofa NOCE, m&agrave;u xanh l&aacute;, M&agrave;u xanh l&aacute;, Tự l&agrave;m, Inaza Urusuya, Sharetonshakai, Người y&ecirc;u Kansai Yanekai, Insta &rarr; Ph&ograve;ng của Shakitro shakiko" width="428" /><em>Trong v&iacute; dụ n&agrave;y, một c&aacute;i giỏ được đặt tr&ecirc;n băng ghế trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch.&nbsp;Người d&ugrave;ng n&agrave;y cũng đặt c&acirc;y xanh b&ecirc;n trong, v&agrave; n&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp với những c&acirc;y cần c&oacute; &aacute;nh nắng tươi s&aacute;ng b&ecirc;n cửa sổ. Một kh&ocirc;ng gian thư gi&atilde;n theo phong c&aacute;ch qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; đ&atilde; được ho&agrave;n th&agrave;nh.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/6f688d5940c959bc35176805aa02d68c0b90b264.jpg" alt="Kệ của t&ocirc;i, người y&ecirc;u th&iacute;ch giỏ, tham gia sự kiện, vật liệu tự nhi&ecirc;n, ph&ograve;ng 100 kinu-ito trung b&igrave;nh" width="428" /><em>Giỏ được b&aacute;n tại nhiều cửa h&agrave;ng v&agrave; bạn dễ d&agrave;ng mua được những chiếc giỏ thủ c&ocirc;ng xinh xắn như n&agrave;y. Người d&ugrave;ng n&agrave;y đặt một khay gỗ v&agrave;o kh&ocirc;ng gian gần cửa sổ v&agrave; đặt chiếc giỏ ở đ&oacute;. Tuy l&agrave; kh&ocirc;ng gian nhỏ nhưng c&aacute;ch b&agrave;y tr&iacute; thư gi&atilde;n thật thu h&uacute;t.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/df8e3992a12c93692b1e4a942c9bc9871b54c18e.jpg" alt="Tổng quan, t&ocirc;i th&iacute;ch vật liệu tự nhi&ecirc;n, giỏ ch&acirc;u Phi, giỏ Burkina Faso, giỏ Francfranc, Thực vật, T&ocirc;i th&iacute;ch giỏ, Lịch sự sống, Nội thất căn hộ, Ph&ograve;ng thang saoko" width="428" /><em>Người d&ugrave;ng n&agrave;y đặt giỏ ở nhiều nơi kh&aacute;c nhau trong nh&agrave;. Căn ph&ograve;ng được trang tr&iacute; với nhiều loại giỏ l&agrave;m bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n, bao gồm cả tr&ecirc;n c&aacute;c kệ ở ph&iacute;a sau. Một chiếc giỏ m&agrave;u t&iacute;m ở giữa c&oacute; h&igrave;nh dạng tr&ograve;n rất dễ thương ♪</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><span>Vật liệu tự nhi&ecirc;n cho thảm</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Mặc d&ugrave; c&oacute; rất nhiều loại thảm được b&agrave;y b&aacute;n ở c&aacute;c cửa h&agrave;ng kh&aacute;c nhau, nhưng đ&atilde; c&oacute; rất nhiều người d&ugrave;ng sử dụng thảm l&agrave;m bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n tại BtBrother ♪&nbsp; H&atilde;y xem những v&iacute; dụ về c&aacute;ch n&oacute; được kết hợp.</span></p> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/1ac3a7fa73385153b4db2a80be2e25f3b0e823e2.jpg" alt="Ph&ograve;ng tắm, Nitori, M&agrave;n h&igrave;nh vật liệu tự nhi&ecirc;n Nitori, Nội thất m&ugrave;a h&egrave;, thực vật, giỏ giỏ, PH&Ugrave; HỢP trong ph&ograve;ng, khăn giấy c&oacute; thể sơn, Người nổi tiếng mũi người lớn Napier, sống với m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y, H&agrave;ng h&oacute;a linh tinh Ch&acirc;u &Aacute;, phong c&aacute;ch nghỉ dưỡng, Hương vị Ch&acirc;u &Aacute;, giống kh&aacute;ch sạn, KH&Ocirc;NG GREEN NO LIFE, kh&aacute;ch sạn nghỉ dưỡng, phong c&aacute;ch Bali, tre tr&uacute;c, resort Ch&acirc;u &Aacute;, resort Bali, chậu rửa, ph&ograve;ng vệ sinh, chậu rửa, chậu rửa của C&ocirc;ng ty Sanwa Ph&ograve;ng yukiko" width="428" /><em>Ph&ograve;ng vệ sinh n&agrave;y tr&ocirc;ng giống như một kh&aacute;ch sạn nghỉ dưỡng, tấm chiếu tre đầy đặn được trải tr&ecirc;n s&agrave;n. Một kh&ocirc;ng gian ho&agrave;n hảo giống như khu nghỉ m&aacute;t nhiệt đới. Kết cấu của chiếu tre khi bước l&ecirc;n rất thoải m&aacute;i, v&agrave; n&oacute; được kết hợp trong một ph&ograve;ng vệ sinh phong c&aacute;ch.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/1cbae7926864e9cbe9305385a6dd0897280e0572.jpg" alt="Hải qu&acirc;n, M&agrave;n h&igrave;nh vật liệu tự nhi&ecirc;n Nitori, Sofa MUJI, MUJI, M&agrave;n h&igrave;nh, Sofa Nitori, M&agrave;nh gỗ, S&agrave;n rắn, Francfranc, CỔNG CRASH, Lục b&igrave;nh, Chi nh&aacute;nh RC Hiroshima, Nitori, Sống v&agrave; ăn, unico, Artesima, Room of Tupidansus, Accent Cloth, Moomin, Star, Daiso cherry" width="428" /><em>Người d&ugrave;ng sử dụng chiếu c&oacute;i c&ugrave;ng với những chiếc đệm từ vật liệu tự nhi&ecirc;n. Cả hai đều l&agrave; những m&oacute;n đồ tạo cảm gi&aacute;c thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ♪ Ph&ograve;ng kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave;n ăn dựa tr&ecirc;n m&agrave;u xanh lam, m&agrave;u sắc của tấm chiếu cũng tương đồng. M&agrave;u xanh lam khiến ch&uacute;ng ta cảm gi&aacute;c tươi m&aacute;t quen thuộc.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/a79bc58f3b7b93469eea64746f439b2d13f629c3.jpg" alt="Ph&ograve;ng chờ, phong c&aacute;ch dễ d&agrave;ng, T&aacute;n c&acirc;y, như m&agrave;u trắng, nội thất m&agrave;u trắng, Nitori, Nội thất m&ugrave;a h&egrave;, Sống với m&agrave;u xanh l&aacute;, M&agrave;n h&igrave;nh vật liệu tự nhi&ecirc;n nitori, thảm tre, Ph&ograve;ng ghế đẩu" width="428" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em>Người d&ugrave;ng n&agrave;y cũng c&oacute; một chiếc ghế đẩu bằng c&oacute;i v&agrave; một tấm chiếu dệt đầy phong c&aacute;ch. Nội thất m&agrave;u trắng, được phối hợp với r&egrave;m v&agrave; ghế sofa m&agrave;u trắng tạo t&agrave;nh kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng sủa v&agrave; giống như một homestay nghỉ dưỡng. Tấm chiếu l&agrave;m bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n dường như c&oacute; t&aacute;c dụng thư gi&atilde;n phi thường khiến ai nh&igrave;n v&agrave;o cũng phải th&iacute;ch th&uacute;.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Tr&ecirc;n BtBrother, nhiều người đam m&ecirc; DIY tạo ra c&aacute;c t&aacute;c phẩm bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n ☆ Lần n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giới thiệu ba v&iacute; dụ nổi bật&nbsp;♪</span></p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/df8f4a5b3f9943b52cc658ea9025d1f4b75177cc.jpg" alt="Ph&ograve;ng ngủ, Đồ nội thất bằng gỗ tr&ocirc;i, B&agrave;n gỗ tr&ocirc;i, Gi&aacute;ng sinh, Tự l&agrave;m, Đồ nội thất tự l&agrave;m, Tự đổi mới, Ph&oacute;ng t&uacute;ng, BOHO tự nhi&ecirc;n, c&acirc;y tr&agrave;, Thang gỗ tr&ocirc;i, V&ograve;ng hoa gỗ tr&ocirc;i, Vật liệu tự nhi&ecirc;n, Gi&aacute;ng sinh l&agrave;m bằng tay, Ghế gỗ tr&ocirc;i Ph&ograve;ng của yupinoko" width="428" /><em>Căn ph&ograve;ng n&agrave;y c&oacute; đồ nội thất bằng thanh gỗ th&ocirc; tự nhi&ecirc;n, bao gồm b&agrave;n, c&acirc;y v&agrave; ghế. Bằng c&aacute;ch sử dụng th&ecirc;m thảm c&oacute;i v&agrave; giỏ c&oacute;i, một kh&ocirc;ng gian th&uacute; vị như một ng&ocirc;i nh&agrave; tr&ecirc;n v&ugrave;ng cao T&acirc;y Bắc đ&atilde; được tạo ra. &nbsp;T&ocirc;i khao kh&aacute;t được trải nghiệm trong căn ph&ograve;ng n&agrave;y ☆</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: right;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/5af7c852bc5194dbc61ce3bd7e7bb70124345c02.jpg" alt="Người giữ tạp ch&iacute;, gương m&acirc;y, Hoa kh&ocirc;, khung &aacute;p ph&iacute;ch, khung, H&igrave;nh nền marimekko, Marimekko, H&agrave;ng h&oacute;a linh tinh của Scandinavia, Th&iacute;ch &amp; l&agrave;m theo cảm ơn bạn ☆, Scandinavian xDIY, IKEA, DIY, Sơn m&agrave;i tường DIY, nội thất căn hộ, vật liệu tự nhi&ecirc;n, cuộc sống , Tr&ecirc;n tường ph&ograve;ng của Hisayo" width="428" /><em>N&oacute;i đến vật liệu tự nhi&ecirc;n, sơn m&agrave;i - một chất liệu phổ biến để l&agrave;m đồ trang tr&iacute; tr&ecirc;n tường, l&agrave; một trong số đ&oacute;. C&oacute; vẻ như bức tường sơn m&agrave;i đ&atilde; được tự l&agrave;m trong v&iacute; dụ n&agrave;y, c&oacute; phong c&aacute;ch nội thất Scandinavian &ecirc;m đềm. Mọi thứ treo tr&ecirc;n tường đều rất&nbsp;thời trang. Tr&ocirc;ng thật thoải m&aacute;i v&agrave; t&ocirc;i ghen tị với bạn ♡</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="fusion-clearfix"> <div class="float-right size-harf"> <p><span><img style="float: left;" src="https://cdn.roomclip.jp/v1/w/640/roomclip-mag/img_640/eec00392beab80a8443d74519fcd4e989d70657d.jpg" alt="Ph&ograve;ng ngủ, l&agrave;m giường, Tự l&agrave;m bằng gỗ tr&ocirc;i, Thang gỗ tr&ocirc;i, chăn pompon, vật liệu tự nhi&ecirc;n, ph&oacute;ng t&uacute;ng, Nội thất resort, Tự l&agrave;m bằng gỗ cũ, Nội thất phong c&aacute;ch qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, Tự l&agrave;m, Khu nghỉ dưỡng gypsy, Swaro109, Amebro ♪, Sống tự do, Phong c&aacute;ch qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, BOHO, thiết kế kh&ocirc;ng gian, vật liệu cũ, Swaro109 cổ điển, sống tự do bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n, nội thất kiểu nước ngo&agrave;i, nội thất ph&ograve;ng swaro109" width="428" /><em>Người d&ugrave;ng sử dụng chiếc thang l&agrave;m bằng thanh gỗ th&ocirc; đặt tr&ecirc;n đầu giường. Thanh gỗ&nbsp;m&agrave;u trắng, gợi cho ch&uacute;ng ta về thi&ecirc;n nhi&ecirc;n vốn c&oacute;, ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp với nội thất m&agrave;u trắng. N&oacute; tạo ra một kh&ocirc;ng gian thư gi&atilde;n khi đi ngủ.</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; giới thiệu c&aacute;ch l&agrave;m một căn ph&ograve;ng bằng vật liệu tự nhi&ecirc;n. Bạn cảm thất n&oacute; thế n&agrave;o?&nbsp;Mỗi ph&ograve;ng v&iacute; dụ đều c&oacute; phong c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng thư gi&atilde;n. H&atilde;y cố gắng kết hợp c&aacute;c vật liệu tự nhi&ecirc;n sẵn c&oacute; khi tạo ra căn ph&ograve;ng của bạn.</span></p> <hr /> <p><span>BtBrother c&oacute; rất nhiều h&igrave;nh ảnh nội thất phong c&aacute;ch v&agrave; thực tế về "vật liệu tự nhi&ecirc;n" do người d&ugrave;ng chia sẻ. Vui l&ograve;ng tham khảo th&ocirc;ng tin đ&oacute; tại c&aacute;c ibt, hastag v&agrave; mục t&igrave;m kiếm!</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="pc_mag_inarticle_left_1st" class="dfp-unit" data-google-query-id="COictvDziO4CFRGSwgodZRAG6Q"></div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>
4 lượt thích 1/7/2021, 11:28:01 AM